Wymagania prawne związane z otwarciem salonu tatuażu

Rozpoczęcie własnej działalności zawsze wiąże się z koniecznością spełnienia różnego rodzaju wymogów prawnych.

W wypadu studia tatuażu obostrzenia są odpowiednio ukierunkowane ze względu na specyfikę wykonywanych w nim usług. Jakie warunki muszą spełnić osoby chcące otworzyć własny salon tatuażu?

Rejestracja działalności gospodarczej 

W celu otwarcia salonu tatuażu należy przede wszystkim dokonać rejestracji działalności gospodarczej. Procedura ta jest bezpłatna i nie wymaga od zakładającego posiadania specjalnych licencji. Rejestracja działalności gospodarczej przebiega w następujących krokach:

Wypełnienie wniosku CEIDG-1

CEIDG-1 stanowi wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP oraz zgłoszeniem firmy do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie wypełniania formularza konieczne jest wskazanie osoby mającej prowadzić księgowość firmy.

Złożenie wniosku w dowolnym urzędzie miasta lub gminy

Wniosek można złożyć osobiście, listem poleconym lub drogą internetową.

Po rejestracji firmy, w czasie nie dłuższym niż 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności, konieczne jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Jeżeli studio tatuażu zatrudnia pracowników, niezbędne jest zgłoszenie ich do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. 

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie muszą być spełnione przy otwieraniu studia tatuażu

Studio tatuażu powinno spełniać wymogi sanitarno-techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów i personelu pracowniczego.

Dostosowanie lokalu użytkowego do obowiązujących przepisów

Lokal użytkowy zajmowany przez studio tatuażu musi spełniać wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku dotyczące usytuowania pomieszczeń oraz ich wysokości, oświetlenia i wentylacji.

W wypadku lokali, które mieszczą się w piwnicy lub suterenie i nie odpowiadają wymogom z zakresu wysokości pomieszczeń i oświetlenia naturalnego konieczne jest uzyskanie akceptacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Studio tatuażu powinno spełniać dodatkowo następujące wymogi:

 • znajdować się w odrębnym budynku lub lokalu bądź stanowić wyodrębnioną część budynku bądź lokalu
 • posiadać powierzchnię umożliwiającą rozmieszczenie i użytkowanie niezbędnych urządzeń i sprzętów w sposób zapewniający właściwe świadczenie usług
 • posiadać wyodrębnione pomieszczenia, w których świadczone są usługi
 • posiadać wydzieloną poczekalnię dla klientów
 • być wyposażone w pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla klientów i pracowników
 • posiadać wyodrębnione miejsce przechowywania preparatów używanych w trakcie wykonywania usług
 • być wyposażone w pojemniki na odpady
 • posiadać wyodrębnione pomieszczenie socjalne dla pracowników

Lokal zajmowany przez salon tatuażu powinien być ponadto podłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz posiadać dostęp do ciepłej i zimnej wody. W salonie tatuażu ma obowiązek znaleźć się także informacja o zakazie palenia oraz apteczka pierwszej pomocy.

Przestrzeganie procedury postępowania z odpadami 

Odpady produkowane przez studio tatuażu powinny być gromadzone w zamykanych pojemnikach wyposażonych w foliowe worki. Pojemniki te muszą znajdować się w każdym pomieszczeniu studia. Salon tatuażu ma również obowiązek posiadać specjalny pojemniki na odpady zaliczające się do kategorii odpadów medycznych.

Dezynfekcja i sterylizacja pomieszczeń i urządzeń 

Salon tatuażu powinien być wyposażony w przeznaczone do dezynfekcji środki biobójcze zgodne z rejestrem środków biobójczych dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Środki te powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach.

Narzędzia wielokrotnego użytku wykorzystywane w studiu tatuażu muszą być poddawane sterylizacji, która powinna być przeprowadzana przy pomocy pary wodnej w nadciśnieniu lub, w wypadku narzędzi wrażliwych na wysoką temperaturę, przy zastosowaniu preparatów o szerokim spektrum działania.

tatuaż wrocław

Niezbędne dokumenty i zaświadczenia

Studio tatuażu musi być przygotowane na kontrolę ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W trakcie kontroli jest zobowiązane do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, na którą składają się:

 • zaświadczenia lekarskie personelu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w studiu tatuażu
 • aktualne procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi
 • dokumenty potwierdzające badanie skuteczności stosowanych metod sterylizacji narzędzi
 • dokumenty w zakresie gospodarowania odpadami – karta przekazania odpadów, deklaracje dotyczące odbioru odpadów, umowy i potwierdzenia dokonania opłat za wywóz odpadów
 • książka kontroli

Restrykcyjne wymogi stawiane przed salonami tatuażu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z ich usług. Dzięki temu każdy klient studia tatuażu we Wrocławiu Guru Tattoo może czuć się w pełni komfortowo.

Related articles

Back to Top