Norma ISO 14001 a ochrona środowiska

Kontrola i redukcja szkodliwego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne to jeden z głównych tematów poruszanych przez współczesnych ekologów. Doskonale znając zakres zniszczeń, jakie szybko rozwijający się przemysł wywarł w przeciągu ostatnich kilkunastu lat na środowisku wiemy, że na zmiany na lepsze nie można już czekać – trzeba zacząć działać i podejmować często odważne, radykalne decyzje.

Z pomocą firmom, które chcą zadać sobie trud zminimalizowania swojego negatywnego wpływu idzie norma ISO 14001. System zarządzania środowiskowego oparty na jej zasadach i wymaganiach pozwala osiągnąć założone cele środowiskowe i ekonomiczne przy jednoczesnym zachowaniu wysokich profitów, jakości i skuteczności działań.

W jaki sposób certyfikacja ISO 14001 przyczynia się do ochrony środowiska i jakie wartości proponuje norma?

Czym jest norma ISO 14001?

Systemowe podejście do zarządzania różnymi aspektami działalności organizacji to podstawa wszystkich norm i standardów proponowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. W przypadku systemów zarządzania środowiskowego, norma ISO 14001 opisuje i podsumowuje najlepsze praktyki dotyczące zmniejszenia negatywnego wpływu działań firmy na środowisko naturalne i podejmowania wszelkich działań mających na celu całkowitą poprawę standardów środowiskowych firmy.

Podstawowe zasady brane pod uwagę podczas konstruowania wytycznych normy ISO 14001 obracały się wokół bezpieczeństwa produktów dla środowiska oraz spełniania odpowiednich norm i regulacji prawnych. Zachowanie zrównoważonego podejścia do kwestii opracowywania i wdrażania systemu zarządzania środowiskowego pozwala na identyfikację wpływu działań organizacji na środowisko oraz podjęcie działań mających na celu jego minimalizowanie lub w niektórych przypadkach, całkowitą eliminację.

Jakie są podstawowe wymagania ISO 14001?

Jasne i przejrzyste wymogi, możliwość dopasowania ich do każdej struktury organizacyjnej i skupienie na tym, co najważniejsze to niewątpliwie najlepszy sposób opisania ogólnych zasad kierujących tworzeniem norm ISO.

W przypadku ISO 14001, która może zostać zaaplikowana w dowolnej gałęzi przemysłu, stworzenie jednolitych wytycznych było ogromnym wyzwaniem – uwzględnienie charakteru działania różnych stref przemysłu bez szkodzenia firmom chcącym stosować się do normy wymagało dokładnej analizy wielu aspektów. Wydana w 2015 roku aktualizacja ISO 14001 przyniosła odświeżone standardy polityki środowiskowej, podkreśliła konieczność stosowania systemu zarządzania środowiskowego oraz zaznaczyła istotną rolę identyfikacji ryzyka w procesie redukowania negatywnego wpływu na środowisko.

Certyfikacja ISO 14001:2015 to jeden z podstawowych i bardzo dobrze widzianych na arenie międzynarodowej sposobów na udowodnienie zgodności systemu zarządzania środowiskowego dowolnej organizacji z określonymi standardami dotyczącymi świadomych i zrównoważonych działań redukujących negatywny wpływ na środowisko.

Jak certyfikacja ISO 14001 wspomaga ochronę środowiska?

Działanie w zgodzie z założeniami normy ISO 14001 i podejmowanie działań w celu redukcji negatywnego wpływu środowiskowego organizacji to wiele korzyści zarówno z punktu widzenia firmy, jak i środowiska. Ograniczenie zużycia surowców takich jak woda, energia i ograniczone zasoby naturalne, połączone z redukcją ilości produkowanych odpadów czy emisji szkodliwych gazów sprawia, że działalność firmy staje się automatycznie pro-ekologiczna, a jednocześnie tak samo, jeśli nie bardziej profitowa.

Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska to najlepsze co firma może zrobić na drodze zrównoważonego rozwoju.

Systemowe podejście do ochrony środowiska sprawia, że szansa wystąpienia nieszczęśliwych wypadków i awarii środowiskowych jest zminimalizowane. Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem i aktywnemu poszukiwaniu sposobów zapobiegania zagrożeniom, firma ma szansę zredukować koszty związane z naprawą usterek i odszkodowaniami związanymi z zagrożeniem środowiska. Stawiając na certyfikację ISO 14001:2015, firmy gwarantują sobie spełnianie wszystkich norm i regulacji prawnych, a nawet wykraczanie poza wymagane minimum i aktywne prowadzenie zrównoważonej polityki środowiskowej, podnoszącej świadomość ekologiczną pracowników i otoczenia.

Pro-aktywne podejście do kwestii środowiskowych jest dziś również bardzo dobrze postrzegane na rynku światowym, dzięki czemu firmy decydujące się na certyfikację systemu zarządzania środowiskowego mogą z pewnością oczekiwać wzrostu zainteresowania ich marką i produktami. Już dziś przedsiębiorstwa, które postawiły na certyfikację ISO 14001 stanowią dobry przykład dla konkurencji, pokazując swoją postawą chęć wykraczania poza minimum regulowane prawem i osiągania coraz lepszych rezultatów w kontekście ochrony środowiska. A

skoro duże organizacje i producenci mogą przykładać się do ochrony środowiska i minimalizować ryzyko tam, gdzie pozornie nie da się go uniknąć, co powstrzymuje pojedynczych członków społeczeństwa przed podejmowaniem takich samych decyzji?

Related articles

Back to Top