Jak działa doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe obejmuje:

 1. Udzielanie rad, informacji i wyjaśnień z obszaru obowiązków podatkowych,
 2. Preparowania zeznań i oświadczeń dot. podatków lub udzielaniem pomocy w tej dziedzinie,
 3. Występowanie w imieniu klienta w działaniach przed organami podatkowymi w każdej instancji oraz przed Sądami Administracyjnymi,
 4. Dawanie porad, opinii i objaśnień oraz przeprowadzanie rozrachunków innych niż podatki – na przykład składki do ZUSu, ubezpieczenie zdrowotne,
 5. Konsulting w sprawie międzynarodowego prawa podatkowego, poradnictwo i reprezentacja klienta w obszarze zobowiązań, które wyniknęły z prawa celnego,
 6. Sprawowanie ksiąg podatkowych i różnego rodzaju rejestrów do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym obszarze,
 7. Doradztwo w sferze korzystania – z wspomożenia publicznego dla przedsiębiorców – z dotacji unijnych,
 8. Pozostałe czynności, na które przystaje ustawa traktująca o doradztwie podatkowym.

Finanse i podatki

Doradca podatkowy – kto to taki?

Doradca podatkowy zajmuje się zawodem zaufania publicznego bazując na Ustawie z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Doradcą może zostać tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która uzyskała wpis na zestawienie doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych lub osoba prawna zapisana do rejestru osób prawnych posiadających uprawnienia do udzielania doradztwa podatkowego. Aby dostać uprawnienia doradcy podatkowego trzeba spełnić łącznie poniższe warunki:

 • Być w pełni zdolnym do czynności prawnych,
 • Całkowicie używać praw publicznych,
 • Swoim doczesnym zachowaniem i czynami dawać przykład, jak właściwie wykonywać zawód doradcy podatkowego,
 • Mieć wyższe wykształcenie,
 • Posiadać wynik pozytywny na egzamin na doradcy podatkowego,
 • Mieć za sobą dwuletnią praktykę zawodową (odbytą w kraju),
 • Złożyć pismo z prośbą o wpisanie na listę (nie później niż w obrębie trzech lat złożenia egzaminu)
 • Mieć członkostwo Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
 • Mieć stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w obrębie prawa finansowego lub finansów.

Czym jest podatek?

Podatek jest to obligatoryjne zobowiązanie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez sprecyzowanego, bezpośredniego świadczenia obustronnego.
W zgodzie z polskim prawem daniny, aby mogły zostać zakwalifikowane jako podatki, muszą mieć następujące cechy:

 • nieodpłatność
 • obligatoryjny
 • zbiorowy
 • niezwrotny

Kim jest podatnik?

Podatnikiem nazywamy osobę fizyczną, osobę prawną lub komórkę organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która podporządkowuje się mocy praw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Czym jest obowiązek podatkowy?

Obowiązkiem podatkowym jest wypływająca z ordynacji podatkowych nieokreślone zobowiązanie przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z utworzeniem wydarzenia opisanego w tych ustawach.


Źródła informacji: http://www.meritumksiegowa.pl/doradztwo-podatkoweRelated articles

Back to Top